Το 1ο Γυμνάσιο Ραφήνας είναι ένα από τα 20 Γυμνάσια της χώρας των οποίων εγκρίθηκε η συμμετοχή στο έργο  ERASMUS+, KA3: Reflecting 4 Change (R4C)
r4c

Απόσπασμα Πρακτικού


Αριθμός Πρωτοκόλλου: 12509/27-11-2020

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 55/26-11-2020
....................................................................................................................................................
Θέμα: Έγκριση Επιλογής των Σχολικών Μονάδων που θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή του έργου ERASMUS+, KA3: Reflecting 4 Change (R4C)
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Γεωργία Φέρμελη, Υπεύθυνη του έργου ERASMUS+KA3 με τίτλο: «Reflecting 4 Change (R4C)» , έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 3421/24-11-2020):
«Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) συμμετέχει ως εταίρος στο έργο ERASMUS+KA3 με τίτλο: «Reflecting 4 Change (R4C)» με Grant Agreement, number: 612879-R4C (το οποίο αποτελεί συνέχεια του έργου «Open Schools for Open Societies-OSOS») με έναρξη 01-11-2019 και λήξη 31-10-2021 κατόπιν έγκρισης με την Πράξη 32/01-08-2019 του Δ.Σ. του ΙΕΠ.
Στο ανωτέρω πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπογραφείσα Συμφωνία Σύμπραξης και επιχορήγησης από το ERASMUS+KA3 - «Reflecting 4 Change (R4C) με Grant Agreement no: 612879. 
2. Την υπ’ αριθμ. Πράξη 45/31-10-2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με την οποία ορίστηκε η Υπεύθυνη του έργου: «Reflecting 4 Change (R4C)».
3. Την Πρόσκληση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς τα σχολεία του έργου OSOS, για συμμετοχή στο έργο R4C (το σποίο αποτελεί τη συνέχεια του έργου OSOS)
εισηγούμαι 
μετά τη δήλωση του ενδιαφέροντος των σχολικών μονάδων μέχρι σήμερα, τη συμμετοχή στο έργο ERASMUS+KA3: «Reflecting 4 Change (R4C)» των σχολικών μονάδων σύμφωνα με τον ακόλουθο κατάλογο (Πίνακες 1, 2, 3 και 4) ταξινομημένων κατά βαθμίδα και τύπο σχολείου και όχι αξιολογική σειρά: